Algemene voorwaarden

  • Energy Department Collectief BV en Energy Department BV (hierna: Energy Department) is gemachtigd om uit naam van Klant gegevens van Klant te ontvangen, te wijzigen of in te zien. Gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot aansluitingengegevens, meetgegevens, facturatiegegevens, contractgegevens, bankgegevens en e-mailcommunicatie.
  • Contact opnemen met de huidige energieleverancier(s) en netbeheerder(s) met als doel het opvragen van contractgegevens en voorwaarden van lopende contracten en raadplegen van het Centraal Aansluiting Register (CAR) en het Centraal Einde register (CER) en het eventueel opzeggen van de lopende leveringsovereenkomsten;
  • Het opnemen van de verbruiksgegevens in de portal van Energy Department ten behoeve van de factuurcontrole en hiervoor Euro 2,– per maand per EAN in rekening te brengen (vaste kosten per maand blijven hetzelfde, t.w. Euro 6,- per EAN/ maand).
  • Indien een bankrekeningnummer wordt ingevuld, geeft u toestemming aan Leverancier, Energy Department om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Tevens geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Leverancier, Energy Department.
  • Indien het een woonfunctie betreft is het zakelijke verbruik fors groter is dan het privé verbruik, de energie wordt derhalve gebruikt voor zakelijke doeleinden.
  • Afsluiten van een contract voor de levering van Elektriciteit en / of Gas voor de gekozen periode tegen bovenstaande tarieven met inachtneming van de Algemene Voorwaarden van zowel Energy Department als Leverancier (Leverancier houdt zich het recht voor om afnemers niet te laten deelnemen aan het collectief)
  • Indien de Klant de energieovereenkomst met Energy Department tussentijds, dat wil zeggen vóór ommekomst van de overeengekomen Energie Contractperiode, beëindigt, is de Klant aan Energy Department zonder gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) per EAN waarvan de Energieovereenkomst wordt beëindigd.
  • Energy Department is gemachtigd om uit naam van Klant diens persoonsgegevens te (doen) verwerken in verband met het bovenstaande.

Deze volmacht treedt in werking op het moment van ondertekening en blijft van kracht tot en met de datum waarop Klant deze volmacht intrekt.